Juridische informatie

Juridische informatie
Princes Limited, ingeschreven in Engeland
Inschrijfnummer: 2328824
Statutaire zetel:
Royal Liver Building
Pier Head
Liverpool
L3 1NX
Groot-Brittannië
BTW-nummer: 319 6019 58

Websitevoorwaarden

1. Voorwaarden voor websitegebruik

Op deze pagina (en in de hier genoemde documenten) staan de voorwaarden op grond waarvan u gebruik mag maken van onze website www.princesgroup.com (hierna te noemen de “website”), als gast dan wel als geregistreerd gebruiker. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door gebruik te maken van de website geeft u aan dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en belooft u deze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

2. Informatie over ons

De website wordt beheerd door Princes Limited (hierna te noemen “Princes” of “wij”). Wij zijn ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 02328824 en we zijn statutair gevestigd op Sixth Floor, Royal Liver Buildings, Pier Head, Liverpool L3 1NX, Groot-Brittannië. Ons hoofdadres is Sixth Floor, Royal Liver Buildings, Pier Head, Liverpool L3 1NX, Groot-Brittannië. Ons BTW-nummer is 319601958.

3. De website raadplegen

Toestemming om de website te raadplegen wordt verleend op tijdelijke basis en Princes behoudt zich het recht voor om de diensten die wij via de website verlenen, zonder nadere aankondiging in te trekken of aan te passen (zie hieronder). Princes kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien de website om bepaalde reden op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Wij kunnen van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde gedeelten van de website of tot de hele website beperken voor gebruikers die zich bij ons geregistreerd hebben.

Indien u een gebruikerscode, wachtwoord of andere beveiligingsgegevens heeft of ontvangt, dient u dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen en u mag de informatie niet doorgeven aan derden. Princes heeft te allen tijde het recht een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikerscode of wachtwoord op te heffen, indien wij van mening zijn dat u een van deze voorwaarden niet hebt nageleefd.

Wanneer u gebruik maakt van de website, moet u de bepalingen van onze gedragscodes en richtlijnen voor internetgebruik naleven.

U dient alle nodige maatregelen te treffen om de website te kunnen raadplegen. Ook dient u ervoor te zorgen dat iedereen die de website raadpleegt via uw internetverbinding, op de hoogte is van deze voorwaarden en ze naleeft.

4. Intellectuele-eigendomsrechten

Princes is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op de website en het daarop gepubliceerde materiaal. Dit materiaal wordt beschermd door auteursrechtwetgeving en verdragen overal ter wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag pagina’s van de website eenmaal kopiëren en fragmenten downloaden voor eigen gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie attent maken op materiaal op de website.

U mag materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload, op geen enkele wijze aanpassen. Illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of grafische voorstellingen mogen niet gebruikt worden zonder de bijbehorende tekst.

De status van Princes (en van eventuele, vermelde bijdragers) als auteur van materiaal op de website moet altijd worden erkend.

U mag geen materiaal van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gekregen van Princes of van onze licentiegevers.

Indien u een gedeelte van de website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt onmiddellijk uw recht op gebruik van de website en moet u op ons verzoek eventuele, door u gemaakte kopieën van het materiaal aan ons terugsturen of vernietigen.

5. Gebruik van geplaatste informatie

Commentaar en ander op de website geplaatst materiaal zijn niet bedoeld als advies waaraan vertrouwen gehecht moet worden. Wij wijzen derhalve elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand voor situaties die ontstaan doordat een bezoeker van de website, of iemand die in kennis gesteld is van de inhoud daarvan, vertrouwen hecht aan dergelijk materiaal.

6. De website verandert regelmatig

Princes streeft ernaar de website regelmatig bij te werken en kan de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Zo nodig, kunnen wij toegang tot de website opschorten of de website voor onbepaalde tijd opheffen. Het is altijd mogelijk dat materiaal op de website verouderd is en Princes is niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

7. Onze aansprakelijkheid

Het materiaal op de website wordt ter beschikking gesteld zonder enige garantie, bepaling of waarborg ten aanzien van de juistheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen Princes, andere leden van onze bedrijvengroep, gelieerde ondernemingen van Princes en/of de Princes-groep en aan ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk van de hand:

(a) alle bepalingen, waarborgen en overige voorwaarden die anders stilzwijgend zouden gelden op grond van wetten, gewoonterecht of ‘equity’-rechten;

(b) elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verliezen opgelopen door een gebruiker in verband met de website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van de website, eraan gekoppelde websites en erop geplaatst materiaal, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen aansprakelijkheid voor:

(1) derving van inkomsten of opbrengsten;
(2) derving van handel;
(3) derving van winst of contracten;
(4) derving van verwachte besparingen;
(5) verlies van gegevens;
(6) verlies van goodwill;
(7) verspilde tijd van management of kantoor;
(8) enigerlei ander verlies of schade, ongeacht de reden en hetzij veroorzaakt door een onrechtmatige daad (waaronder mede begrepen nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit te voorzien was.

Uitzonderingen hierop zijn onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, onze aansprakelijkheid voor een opzettelijk bedrieglijke voorstelling van zaken of een bedrieglijke voorstelling van zaken ten aanzien van een essentieel punt en andere aansprakelijkheden die wij op grond van de geldende wetgeving niet kunnen uitsluiten of beperken.

8. Informatie over u en uw bezoeken aan de website

Princes verwerkt informatie over u overeenkomstig ons privacybeleid. Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze verwerking en waarborgt u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

9. Materiaal uploaden naar de website

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal kunt uploaden naar de website of contact kunt leggen met andere gebruikers van de website, moet u de inhoudsnormen uit onze gedragscodes en richtlijnen voor internetgebruik in acht nemen. U waarborgt dat dergelijke bijdragen voldoen aan deze normen en u vrijwaart ons tegen schending van deze bepaling.

Materiaal dat u uploadt naar de website, kan niet worden beschouwd als vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie en Princes heeft het recht om dergelijk materiaal te gebruiken, kopiëren, verspreiden en door te geven aan derden voor elk gewenst doeleinde. Princes heeft ook het recht uw identiteit bekend te maken aan een derde die beweert dat u door het materiaal op de website te plaatsen of te uploaden, zijn/haar intellectuele-eigendomsrechten of recht op privacy hebt geschonden.

Princes is niet verantwoordelijk en kan niet door derden aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of juistheid van door u of door een andere gebruiker van de website geplaatst materiaal.

Princes heeft het recht om door u op de website geplaatst materiaal of commentaar te verwijderen, indien dergelijk materiaal volgens Princes niet voldoet aan de inhoudsnormen uit onze gedragscodes en richtlijnen voor internetgebruik.

10. Virussen, hacken en andere strafbare feiten

U mag de website niet misbruiken door het opzettelijk invoeren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercodes die het functioneren van computersoftware -of hardware nadelig beïnvloeden. U mag niet zonder bevoegdheid toegang trachten te verkrijgen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen of een server, computer of database die met de website in verbinding staat. U mag de website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service attack.

Indien u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit volgens de Britse Computer Misuse Act 1990. Princes zal een dergelijke overtreding melden aan de desbetreffende ordehandhavingsdienst en wij zullen hen onze medewerking verlenen door uw identiteit aan hen door te geven. Bij een dergelijke overtreding vervalt uw recht op het gebruik van de website onmiddellijk.

Princes is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal besmet, doordat u gebruik maakt van de website of doordat u materiaal downloadt van de website of een daaraan gekoppelde website.

11. Koppelingen naar de website

U mag een koppeling maken naar onze homepage, mits u dat op eerlijke en legale wijze doet en onze reputatie niet schaadt of daarvan profiteert. U mag de koppeling ook niet zo opzetten, dat de schijn wordt gewekt dat wij uw website kennen, goedkeuren of bekrachtigen, indien dat niet het geval is.

U mag geen koppeling opzetten vanaf een website die niet uw eigendom is.

De website mag niet geframed worden op een andere website en u mag ook geen koppeling maken naar een ander deel van de website dan de homepage. Princes behoudt zich het recht voor om deze toestemming voor het maken van koppelingen zonder nadere aankondiging in te trekken. De website waarop u een koppeling instelt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen uit onze gedragscodes en richtlijnen voor internetgebruik.

Indien u op andere wijze gebruik wilt maken van materiaal op de website dan hierboven is beschreven, kunt u een verzoek indienen via enquiries@princes.co.uk.

12. Koppelingen vanaf de website

Wanneer de website koppelingen bevat naar andere websites en bronnen van derden, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verschaft. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die websites of bronnen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor of voor eventuele verliezen of schade die u oploopt door het gebruik ervan.

13. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele vorderingen voortvloeiend uit of in verband met een bezoek aan de website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het Engelse gerecht. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht.

14. Handelsmerken

PRINCES, NAPOLINA, FARROWS, CROSSE & BLACKWELL, SHIPPAM’S, CRISP ’N DRY, COOKEEN, MAZOLA, VIER DIAMANTEN, AQUA-PURA, JUCEE, REAL, TREX, OCEAN SPRAY, WIELKOPOLSKI en PURA ORGANIC OIL zijn handelsmerken van Princes of een lid van de Princes-groep of een gelieerde onderneming (in de vorm van een jointventuremaatschappij of anderszins) of worden onder licentie gebruikt door Princes of een lid van de Princes-groep of een gelieerde onderneming (in de vorm van een jointventuremaatschappij of anderszins).

FLORA is een geregistreerd handelsmerk van Unilever dat onder licentie gebruikt wordt.

OLIVIO is een geregistreerd handelsmerk van Unilever dat onder licentie gebruikt wordt.

BRANSTON is een geregistreerd handelsmerk van Premier Foods Group Limited dat onder licentie gebruikt wordt.

BATCHELORS is een geregistreerd handelsmerk van Premier Foods Group Limited dat onder licentie gebruikt wordt.

15. Veranderingen

Princes kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventueel door ons aangebrachte veranderingen, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op de website.

16. Uw opmerkingen

Indien u opmerkingen hebt over materiaal op de website, neem dan contact met ons op via enquiries@princes.co.uk.

Bedankt voor uw bezoek aan de Website.Gedragscodes en richtlijnen voor internetgebruik

In de gedragscode en richtlijnen voor Internetgebruik worden de voorwaarden tussen u en ons uiteengezet op grond waarvan u onze website www.princesgroup.com (hierna te noemen de “website”) mag raadplegen. Dit beleid voor geldt voor alle gebruikers en bezoekers van de website.

Door de website te gebruiken gaat u akkoord met alle richtlijnen in dit beleid dat een aanvulling vormt op onze voorwaarden voor websitegebruik en belooft u deze in acht te nemen.

De website wordt beheerd door Princes Limited (hierna te noemen “Princes” of “wij”). Princes is ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 02328824 en we zijn statutair gevestigd te Sixth Floor, Royal Liver Buildings, Pier Head, Liverpool L3 1NX, Groot-Brittannië. Ons hoofdadres is Sixth Floor, Royal Liver Buildings, Pier Head, Liverpool L3 1NX, Groot-Brittannië. Ons BTW-nummer is 319601958.

1. Verboden gebruik

U mag de website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden. U mag de website niet als volgt gebruiken:

(a) op een wijze die in strijd is met van toepassing zijnde plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving;
(b) op onwettige of bedrieglijke wijze of met een onwettig of bedrieglijk doel of effect;
(c) met het doel op enigerlei wijze schade toe te brengen of trachten toe te brengen aan minderjarigen;
(d) materiaal versturen, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen;
(e) ongevraagd of ongeoorloofd advertentie- of reclamemateriaal of andere vergelijkbare verzoeken (spam) versturen of laten versturen;
(f) opzettelijk gegevens versturen of materiaal versturen of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, logic bombs, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s bevat of vergelijkbare computercodes die het functioneren van computersoftware -of hardware nadelig beïnvloeden.

Verder belooft u:

(a) geen deel van de website te reproduceren, vermenigvuldigen, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen in onze voorwaarden voor websitegebruik;
(b) zich te onthouden van het ongeoorloofd raadplegen, saboteren, beschadigen of verstoren van:
(1) enig deel van de website;
(2) apparatuur of een netwerk waarop de website is opgeslagen;
(3) software die wordt gebruikt voor het aanbieden van de website; of
(4) apparatuur, netwerken of software die eigendom zijn van of gebruikt worden door derden.

2. Interactieve diensten

Princes kan van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op de website, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen:
(a) chatruimtes;
(b) prikborden
(hierna te noemen “interactieve diensten”).

Indien wij een interactieve dienst aanbieden, zullen wij duidelijk aangeven wat voor dienst wordt aangeboden, of er een moderator is en welke vorm van beheer gebruikt wordt (onder meer of het een menselijke of technische moderator is).

Princes streeft ernaar de mogelijke risico’s van derden voor gebruikers (en met name voor kinderen), wanneer zij gebruik maken van een op de website aangeboden interactieve dienst, te beoordelen en wij zullen in elk geval bepalen of het gepast is om de desbetreffende dienst te beheren (en zo ja, in welke vorm) gezien de desbetreffende risico’s. Princes is echter niet verplicht om toezicht te houden op de interactieve diensten die wij op de website aanbieden, of ze te bewaken of te beheren en wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of er een moderator is of niet.

Minderjarigen moeten voor gebruik van onze interactieve diensten toestemming vragen aan hun ouders of voogd. Wij maken ouders die hun kinderen toestemming geven voor het gebruik van een interactieve dienst, erop attent dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen praten over hun veiligheid online, aangezien ook een moderator geen absolute veiligheid garandeert. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst, moeten zich bewust zijn van de potentiële risico’s voor hen.

Wanneer we een moderator aanstellen voor een interactieve dienst, stellen wij u normaal gesproken in staat om contact te leggen met de moderator, indien er zorgen of problemen ontstaan.

3. Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan de website (hierna te noemen de “bijdragen”) en aan eventuele interactieve diensten daarop.

U moet de volgende normen naar letter en geest naleven. De normen zijn van toepassing op zowel elk deel als het geheel van een bijdrage.

Bijdragen moeten:
(a) juist zijn (indien er feiten vermeld worden);
(b) oprecht zijn (indien er meningen vermeld worden);
(c) voldoen aan de geldende wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en het land van waaruit ze geplaatst worden.

Bijdragen mogen:

(a) geen materiaal bevatten dat aanstootgevend is voor iemand;
(b) geen materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is;
(c) geen seksueel getint materiaal aanprijzen;
(d) geen geweld aanprijzen;
(e) geen discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, invaliditeit, seksuele geaardheid of leeftijd aanprijzen;
(f) geen inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van iemand anders;
(g) niet de kans vergroten dat iemand anders wordt bedrogen;
(h) niet worden geleverd in strijd met wettelijke verplichtingen ten opzichte van een derde, zoals contractuele plichten of een geheimhoudingsplicht;
(i) geen onwettige activiteiten aanprijzen;
(j) niet dreigend zijn, de privacy van een ander misbruiken of schenden of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
(k) niet de bedoeling hebben om iemand anders te treiteren, overstuur te maken, voor schut te zetten, te verontrusten of te ergeren;
(l) niet worden gebruikt om zich uit te geven voor iemand anders of om uw identiteit of uw band met iemand anders bedrieglijk voor te stellen;
(m) niet de indruk wekken dat ze afkomstig zijn van Princes, als dat niet het geval is;
(n) geen onwettige handelingen aanprijzen, stimuleren of ondersteunen, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen schending van auteursrecht of computermisbruik.

4. Opschorting en opzegging

Princes bepaalt naar eigen inzicht of dit beleid voor aanvaardbaar gebruik wordt geschonden door uw gebruik van de website. Wanneer dit beleid is geschonden, kunnen wij maatregelen treffen die wij passend achten.

Indien u dit beleid voor aanvaardbaar gebruik niet naleeft, vormt dat een wezenlijke schending van de voorwaarden voor websitegebruik op grond waarvan u toestemming hebt gekregen om de website te gebruiken. Dit kan leiden tot een of meer van de volgende maatregelen:

(a) onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om de website te gebruiken;
(b) onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van door u op de website geplaatst commentaar of materiaal;
(c) verstrekking van een waarschuwing aan u;
(d) aanspanning van een proces tegen u om alle kosten te verhalen op grond van schadeloosstelling (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen redelijke administratieve en juridische kosten) ten gevolge van de schending;
(e) verdere gerechtelijke stappen tegen u;
(f) bekendmaking van informatie aan de ordehandhavingsdiensten voor zover wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Princes wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor maatregelen die worden genomen naar aanleiding van schending van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De in dit beleid vermelde lijst maatregelen is niet uitputtend en Princes kan elke andere maatregel treffen die wij redelijkerwijs passend achten.

5. Wijzigingen in het beleid voor aanvaardbaar gebruik

Princes kan dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventueel door ons aangebrachte veranderingen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op de website.


PRIVACYVERKLARING

Princes Food B.V. en haar groep bedrijven respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u vandaan komt) en over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

  1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
  2. 2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERGAREN
  3. HOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERGAARD
  4. KLANTEN EN LEVERANCIERS
  5. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
  6. VRIJGAVE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
  7. INTERNATIONALE OVERDRACHT
  8. GEGEVENSBEVEILIGING
  9. GEGEVENSBEHOUD
  10. UW WETTELIJKE RECHTEN

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van deze privacyverklaring

Het doel van deze privacyverklaring is om u informatie te geven over hoe de Princes Group uw persoonlijke gegevens via uw gebruik van deze website vergaart en verwerkt, inclusief de gegevens die u via deze website opgeeft.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij vergaren niet bewust gegevens in verband met kinderen. In het geval er een speciale campagne, wedstrijd of promotie is waar kinderen aan deel kunnen nemen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige toestemming wordt bemachtigd van een ouder of voogd en dat er eventueel aanvullende privacyverklaringen worden verschaft die heel duidelijk uiteenzetten hoe en waarom die gegevens worden gebruikt.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, naast eventuele andere privacyverklaringen of meldingen inzake rechtvaardige verwerking die wij in specifieke gevallen kunnen verschaffen wanneer wij persoonlijke gegevens over u vergaren of verwerken, zodat u zich er volledig bewust van bent hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere meldingen en is niet bedoeld om die te vervangen.

Beheerder

De Princes Group bestaat uit verschillende juridische entiteiten waarvan u de details hier kunt vinden. Deze juridische entiteiten zijn eigenaar of vergunninghouder van de verschillende merken van de Princes Group inclusief Princes, Napolina, Cookeen, Crisp n Dry, Mazola, Crosse and Blackwell, Aqua-Pura, Trex, Branston (onder licentie) Batchelors (onder licentie), Farrows, Flora (onder licentie), Hungerbreaks, Jucee, Olivio (onder licentie), Shippams, Vier Diamanten en Wielkipolski.

Deze privacyverklaring wordt namens de Princes Group uitgegeven, dus wanneer wij in deze privacyverklaring de woorden "Princes", "wij", "ons" of "onze" gebruiken, verwijzen wij naar het betreffende bedrijf in de Princes Group die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Princes Food B.V. is de beheerder en is verantwoordelijk voor deze website.

Wij hebben een DPO (data protection officer; gegevensbeschermingsbeambte) aangesteld die verantwoordelijk is voor het overzien van vragen ten opzichte van deze privacyverklaring. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken in verband met het uitoefenen van uw wettelijke rechten, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de DPO met behulp van de volgende details: Alicia Brooks, dpo@princes.co.uk, of dien uw verzoek in door naar de pagina met contactgegevens te gaan en het formulier in te vullen, met de beschrijving van uw verzoek.

Als u jonger dan 16 bent, moeten deze verzoeken worden ingediend door één van uw ouders of door een voogd (of andere juridische vertegenwoordiger). Het antwoord zal dan tevens worden verzonden naar uw ouders of de voogd

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende instantie voor problemen met gegevensbescherming. Wij zouden het echter zeer op prijs stellen als u ons de kans geeft om het probleem op te lossen voordat u de autoriteiten inschakelt, dus neem a.u.b. zo snel mogelijk contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Deze versie is het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u hebben nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons a.u.b. op de hoogte van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens tijdens uw relatie met ons.

Links met derde partijen

Deze website kan links naar externe websites, plug-ins en applicaties bevatten. Als u op die links klikt of die verbindingen tot stand brengt, kan het zijn dat deze derde partijen gegevens over u vergaren of delen. Wij hebben geen controle over deze externe websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen daarvan. Wanneer u onze website verlaat, moedigen wij u aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. De gegevens die wij over u vergaren

Persoonsgegevens, of persoonlijke gegevens, betekent gegevens over een individu waardoor die persoon kan worden geïdentificeerd. Het heeft geen betrekking op gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u vergaren, gebruiken, opslaan en overdragen en wij hebben die als volgt gegroepeerd:

Wij vergaren, gebruiken en delen tevens samengenomen gegevens zoals statistische en demografische gegevens voor bepaalde doeleinden. De samengenomen gegevens kunnen afkomstig zijn van uw persoonlijke gegevens maar door de wet worden ze niet als persoonlijke gegevens beschouwd aangezien ze niet direct of indirect uw identiteit vrijgeven.

Wij vergaren geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (waaronder details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuiging, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, lidmaatschap van vakbonden, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) tenzij dit nodig is om een klantenserviceklacht of claim die u ons meldt te kunnen verwerken. Noch vergaren wij gegevens over strafbare overtredingen of strafrechtelijke veroordelingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verschaft

Indien wij door de wet of onder de voorwaarden van een contract persoonlijke gegevens over u moeten vergaren en u de gegevens niet op verzoek verschaft, kan het zijn dat wij niet in staat zijn om volgens het contract te handelen (bijvoorbeeld als u via internet een promotie of wedstrijd heeft gewonnen en wij persoonlijke gegevens nodig hebben om u van die prijs te voorzien). Wij zullen u daarvan op dat moment op de hoogte stellen.

3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens vergaard?

Wij gebruiken verschillende methodes om gegevens van u en over u te vergaren, o.a. door:

4. Klanten en leveranciers

Hoewel verreweg het grootste deel van de gegevens die tussen ons en onze klanten en leveranciers worden uitgewisseld van zakelijke aard zijn, kunnen er ook wat persoonlijke gegevens worden uitgewisseld. Deze persoonlijke gegevens kunnen direct aan ons worden verschaft over medewerkers, arbeiders en contractanten van onze klanten en leveranciers of door de klant of de leverancier. Wij categoriseren deze gegevens als referentiegegevens zoals naam, functiebeschrijving, contactgegevens. Ze stellen ons in staat om ons contract en onze relaties met onze klanten en leveranciers te beheren. Voor noodgevallen, zoals bij een probleem met de veiligheid of degelijkheid van een product, kunnen wij contactgegevens van de medewerkers, arbeiders en contractanten van onze klanten en leveranciers bewaren om ervoor te zorgen dat wij daarop kunnen reageren om de schade te beperken.

5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet dat toestaat. In de meeste gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

Over het algemeen vragen wij niet om toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, behalve in verband met het verzenden van direct marketing-materiaal van derde partijen, via e-mail of tekstbericht. U heeft het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doelen waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

Wij hebben hieronder een omschrijving gegeven van alle manieren waarop wij van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, en op welke basis wij dat doen. Indien van toepassing hebben wij tevens geïdentificeerd wat onze legitieme belangen daarbij zijn.
Doel/activiteit Type gegevens Wettelijke basis voor de verwerking inclusief basis van legitiem belang
Om onze relatie met u te beheren, met inbegrip van:
(a) Het aan u melden van wijzigingen in onze voorwaarden of privacy-beleid
(b) U te vragen om een beoordeling of enquête te doen
(c) Reageren op een probleem met een klantenservice of klacht
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie
(e) speciale categorieën van gegevensverzameling voor gezondheid of medische gegevens (die relevant is voor een bepaalde klantenserviceklacht)
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting (inclusief het mogelijk instellen of verdedigen van een rechtsvordering)
(c) Nodig voor onze legitieme belangen (om onze administratie bijgewerkt te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten gebruiken)
(d) Met uw toestemming
Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of enquête (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Nodig voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen en ons bedrijf te doen groeien)
(c) met uw toestemming.
Voor het beheer en de bescherming van ons bedrijf en deze website (inclusief diagnoseprocedure, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, verslaglegging en de hosting van gegevens) (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(a) Nodig voor onze legitieme belangen (voor de running van ons bedrijf, de levering van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, ter preventie van fraude en in de context van een zakelijke reorganisatie of herstructurering van de groep)
(b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Voor het gebruik van gegevensanalyse om onze website, producten, marketing, relaties met en ervaringen van klanten te verbeteren (a) Technisch
(b) Gebruik
Nodig voor onze legitieme belangen (om soorten klanten te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website bijgewerkt en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren)
Om u suggesties en aanbevelingen te geven over goederen waar u misschien interesse in heeft (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel
(a) Nodig voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te doen groeien)
(b) Met uw toestemming
Klanten en leveranciers
Om ons contract met u te beheren (a) Identiteit
(b) Contact
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
(c) Testen van onze computersystemen.


Marketing

Wij streven ernaar om u opties te geven in verband met bepaalde gebruiken van persoonlijke gegevens, vooral in verband met marketing en adverteren. Wij hebben de volgende controlemechanismen opgezet in verband met persoonlijke gegevens:

Promotionele aanbiedingen van ons

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat u wilt of nodig heeft, of waar u interesse in zou kunnen hebben. Dit is de manier waarop wij besluiten welke producten, diensten en aanbiedingen voor u interessant kunnen zijn (wij noemen dit marketing).

U zult marketingberichten van ons ontvangen als u ons om informatie heeft gevraagd of als u ons uw details heeft gegeven bij deelname aan een wedstrijd of inschrijving op een promotie en u ons in elk geval uw specifieke opt-in-toestemming heeft gegeven voor het verzenden van deze informatie.

Weigeren om cookies te accepteren

U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren of om het u te melden als websites cookies instellen of openen. Denk er wel aan dat, als u cookies uitschakelt of weigert, bepaalde delen van deze website ontoegankelijk kunnen zijn of niet goed werken. Voor nadere informatie over de cookies die wij gebruiken, wordt u verwezen naar [LINK 2].

Wijziging van doel

Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor wij ze hebben vergaard, tenzij wij redelijkerwijs aannemen dat wij ze voor een andere reden nodig hebben en dat die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Let wel dat wij uw persoonlijke gegevens zonder uw kennis of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit door de wet is vereist of toegestaan.

6. Vrijgave van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens misschien moeten delen met de onderstaande partijen, voor de bovenstaande doelen.

Wij vereisen van alle derde partijen dat deze uw gegevens veilig houden en ze in overeenstemming met de wet verwerken. Wij laten niet toe dat onze externe serviceproviders uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan alleen toe dat zij uw persoonlijke gegevens voor gespecificeerde doelen en in overeenstemming met onze instructies gebruiken.

7. Internationale overdracht

In het geval dat uw persoonlijke gegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte worden overgebracht (EER) (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk na Brexit), zorgen wij ervoor dat de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen in positie zijn zodat uw persoonlijke gegevens met hetzelfde niveau van beveiliging worden behandeld.

8. Gegevensbeveiliging

Wij hebben de van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk op een onbevoegde manier worden verloren, gebruikt of benaderd, gewijzigd of vrijgegeven. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die medewerkers, agenten, contractanten en andere derde partijen die daar een legitieme reden voor hebben. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zij zijn onderhevig aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld voor de behandeling van vermoedelijke inbreuken op persoonlijke gegevens en indien wij dit wettelijk verplicht zijn, zullen wij u en de betreffende instanties op de hoogte stellen van een overtreding.

9. Gegevensbehoud

Hoe lang gaat u mijn gegevens gebruiken?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen zo lang bewaren als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn vergaard, inclusief ten behoeve van het voldoen aan enige wettelijke, boekhoudings- en verslagleggingsvereisten. In sommige omstandigheden zullen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden en in zo'n geval kunnen wij deze gegevens eindeloos gebruiken zonder u daar verder van op de hoogte te stellen.

10. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u ten opzichte van uw persoonlijke gegevens de volgende rechten onder de gegevensbeschermingswetten:

Als u zich wilt beroepen op enige van de bovenstaande rechten, neem dan contact op met de gegevensbeschermingsbeambte.

U hoeft geen kosten te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of als u zich wilt beroepen op enige andere rechten). Wij kunnen echter misschien redelijke kosten in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of overmatig is. In deze omstandigheden is het mogelijk dat wij uw verzoek zullen weigeren.

Wat wij van u nodig kunnen hebben

Wij zullen u misschien om specifieke informatie vragen om uw identiteit te kunnen verifiëren en om vast te stellen dat u recht heeft op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of uitoefening van bepaalde andere rechten). Dit is een beveiligende maatregel om ervoor te zorgen dat er geen persoonlijke gegevens worden vrijgegeven aan personen die daar geen recht op hebben. Wij zullen u misschien ook vragen om nadere informatie ten opzichte van uw aanvraag om zo snel mogelijk te kunnen antwoorden.

Tijdlimiet voor reactie

Wij proberen om binnen één maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw aanvraag bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dit geval zullen wij u op de hoogte blijven houden.

Princes Limited in the UK; Princes Food B.V. in Nederland met twee Europese filialen (Princes France in Frankrijk en Princes Polska in Polen); Edible Oils Limited (in het VK)