Informacje prawne

Princes Limited, spółka zarejestrowana na terenie Anglii
Numer ewidencyjny: 2328824
Oficjalna siedziba:
Royal Liver Building
Pier Head
Liverpool
L3 1NX
UK
Numer VAT: 319 6019 58


Regulamin serwisu

1. Zasady korzystania z serwisu

Niniejsza strona (wraz z dokumentami, do których się odwołuje) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.princesgroup.com (zwanego dalej „Serwisem”) przez zarejestrowanych użytkowników i gości. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na niniejszy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. W przypadku niewyrażenia zgody, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

2. Informacje o nas

Serwisem zarządza grupa Princes Limited (zwana dalej „Princes”), zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem ewidencyjnym 02328824, z oficjalną siedzibą pod adresem: Sixth Floor, Royal Liver Buildings, Pier Head, Liverpool L3 1NX, UK. Główny adres handlowy grupy to: Sixth Floor, Royal Liver Buildings, Pier Head, Liverpool L3 1NX, UK. Numer VAT: 319601958.

3. Dostęp do Serwisu

Dostęp do Serwisu ma charakter tymczasowy, a Princes zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany świadczonych w Serwisie usług bez uprzedniego powiadomienia (patrz poniżej). Princes nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, jeżeli w pewnej chwili lub przez pewien czas Serwis będzie z jakichkolwiek przyczyn niedostępny.

Co jakiś czas Princes może ograniczać dostęp zarejestrowanych użytkowników do niektórych części Serwisu lub jego całości.

Jeżeli użytkownik samodzielnie wybiera, bądź też w ramach procedur bezpieczeństwa otrzymuje, kod identyfikacyjny, hasło czy inne informacje, dane takie są poufne i zakazuje się ich ujawniania stronom trzecim. Grupa Princes w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do dezaktywacji kodu lub hasła, zarówno wybranego przez użytkownika, jak i przydzielonego z góry, jeżeli w jej opinii użytkownik naruszył jakikolwiek warunek regulaminu.

Korzystanie z serwisu podlega zasadom dozwolonego korzystania z Serwisu.

Za przygotowania niezbędne do uzyskania dostępu do Serwisu odpowiada użytkownik. Użytkownik ma również obowiązek upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z Serwisu za pośrednictwem jego połączenia internetowego mają świadomość określonych tutaj zasad i zgadzają się ich przestrzegać.

4. Prawa własności intelektualnej

Princes jest właścicielem lub posiadaczem licencji na prawa własności intelektualnej związane z treściami Serwisu, a także publikowanymi w nim materiałami. Dzieła te chronione są międzynarodowymi przepisami i traktatami o prawach autorskich. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Dozwolone jest wydrukowanie jednej kopii i pobranie fragmentów dowolnej strony/stron Serwisu do użytku osobistego, a także odsyłanie innych członków organizacji użytkownika do umieszczonych w Serwisie materiałów.

Zakazuje się wprowadzania zmian do papierowych i cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakiejkolwiek formie; niedozwolone jest również wykorzystanie ilustracji, fotografii, sekwencji audio lub wideo i innych elementów grafiki w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Należy zawsze respektować status Princes (oraz każdego innego zidentyfikowanego współtwórcy Serwisu) jako autora materiału zawartego w Serwisie.

Niedozwolone jest wykorzystywanie jakiejkolwiek części zawartych w Serwisie materiałów w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody grupy Princes lub jej licencjodawców.

Drukowanie, kopiowanie lub pobieranie części serwisu stanowiące naruszenie niniejszego regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym odebraniem prawa do korzystania z Serwisu, a użytkownik będzie zmuszony, w zależności od decyzji Princes, zwrócić lub zniszczyć wszystkie sporządzone przez siebie kopie materiałów.

5. Poleganie na umieszczanych w serwisie informacjach

Komentarze i inne materiały zamieszczane w Serwisie nie stanowią porad, na których należy bezkrytycznie polegać. Princes zrzeka się niniejszym wszelkiej odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z polegania na tych materiałach przez użytkownika Serwisu lub inną osobę, która dowiedziała się o jego zawartości.

6. Regularne zmiany w Serwisie

Princes dąży do regularnego uaktualniania Serwisu i zastrzega sobie prawo do zmiany jego zawartości w dowolnej chwili. W razie potrzeby może zawiesić dostęp do Serwisu lub go na czas nieokreślony zablokować. Materiały zamieszczone w Serwisie mogą być w danej chwili przestarzałe i Princes nie ma obowiązku ich uaktualniać.

7. Odpowiedzialność prawna

Materiały w Serwisie udostępniane są bez żadnych gwarancji, warunków i poręczeń prawdziwości. W zgodzie z obowiązującym prawem Princes, a także inni członkowie grupy, spółki stowarzyszone Princes i/lub grupy Princes, a także powiązane z nią strony trzecie niniejszym jednoznacznie zrzekają się:

(a) wszelkich warunków, gwarancji i zapisów sugerowanych przez prawo statutowe, zwyczajowe i prawo słuszności.

(b) wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z Serwisem, z korzystaniem lub niemożliwością korzystania z niego, jego rezultatami, innymi powiązanymi stronami, bądź też zamieszczonymi w Serwisie treściami, a zwłaszcza odpowiedzialności za:

(i) utratę dochodów lub obrotów;
(ii) utratę działalności gospodarczej;
(iii) utratę zysków lub kontraktów;
(iv) utratę spodziewanych dochodów;
(v) utratę danych;
(vi) utratę dobrego imienia;
(vii) stracony czas zarządzania lub czas biurowy; a także
(viii) jakiekolwiek straty lub szkody bez względu sposób powstania i to, czy są wynikiem deliktu (w tym zaniedbania), zerwania umowy czy też innych przyczyn, nawet łatwych do przewidzenia.

Nie wyklucza to odpowiedzialności Princes w razie śmierci lub obrażeń wynikłych z zaniedbania, a także w wypadku świadomego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w ważnej sprawie, czy też odpowiedzialności za inne zdarzenia, której nie można się zrzec i której w świetle obowiązujących przepisów nie można ograniczyć.

8. Informacje o użytkowniku i jego odwiedzinach w Serwisie

Princes przetwarza dane dotyczące użytkowników w zgodzie z wewnętrzną polityką prywatności. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zaświadcza o ich prawdziwości.

9. Zamieszczanie materiałów w Serwisie

Korzystanie z funkcji umożliwiających zamieszczanie materiałów w Serwisie lub kontakt z innymi użytkownikami wymaga przestrzegania standardów zawartości określonych w zasadach dozwolonego korzystania z Serwisu. Użytkownik poświadcza, że treści, które zamieszcza, zgodne są z tymi standardami i zobowiązuje się wynagrodzić wszelkie straty wynikłe z ewentualnego naruszenia tej gwarancji.

Treści zamieszczane w Serwisie nie są uważane za poufne, ani objęte prawem autorskim; Princes zastrzega sobie prawo do użycia, kopiowania, rozprowadzania i udostępniania stronom trzecim dowolnych treści w dowolnym celu. Może również ujawnić tożsamość użytkownika dowolnym stronom trzecim, które twierdzą, że materiały zamieszczone przez niego w Serwisie stanowią naruszenie przysługujących im praw własności intelektualnej lub godzą w ich prawo do prywatności.

Princes nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności prawnej wobec stron trzecich za treść i prawdziwość materiałów zamieszczanych przez użytkowników Serwisu.

Princes zastrzega sobie prawo usunięcia dowolnego materiału lub wpisu, jeżeli stwierdzi, że nie spełnia on standardów określonych przez zasady dozwolonego korzystania z Serwisu.

10. Przesyłanie wirusów, hakerstwo i inne wykroczenia

Niedozwolone jest niewłaściwe użycie Serwisu przez świadome rozsyłanie wirusów, robaków, bomb logicznych, bomb czasowych, rejestratorów naciśnięć klawiszy, oprogramowania typu spyware lub adware, czy jakichkolwiek innych szkodliwych programów i kodów komputerowych mających na celu zakłócenie pracy dowolnego oprogramowania lub sprzętu. Zakazane są próby nieautoryzowanego dostępu do Serwisu, serwera, na którym jest umieszczony, a także do serwerów, komputerów czy baz danych połączonych z Serwisem. Niedozwolone są ataki typu DoS i DDoS.

Naruszenie tych postanowień stanowi przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Wszystkie przypadki będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a w ramach współpracy z nimi Princes ujawni tożsamość danego użytkownika. W wypadku naruszenia wymienionych zasad, dostęp użytkownika do Serwisu zostanie natychmiast zablokowany.

Princes nie ponosi odpowiedzialności prawnej za straty i szkody poniesione w wyniku ataku typu DDos, działania wirusa lub innego szkodliwego elementu, który zainfekował sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne pliki użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, bądź też pobieraniem materiałów zamieszczonych w Serwisie lub innym połączonym portalu.

11. Zamieszczanie łączy do Serwisu

Użytkownik może zamieścić łącze odsyłające do strony głównej Serwisu, pod warunkiem, że uczyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie naruszy dobrego imienia Princes ani go nie nadużyje; niedozwolone jest jednak zamieszczanie łączy w sposób sugerujący jakikolwiek rodzaj powiązania, aprobaty lub zgody ze strony Princes, jeżeli takiej nie wyrażono.

Użytkownik nie może zamieścić łącza na stronie, której nie jest właścicielem.

Serwisu nie wolno umieszczać w ramkach na innych stronach; niedozwolone jest także zamieszczanie łączy do innych niż strona główna części Serwisu. Princes zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie łączy bez uprzedniego powiadomienia. Strona internetowa, na której znajduje się łącze musi spełniać wszystkie standardy wymienione w zasadach dozwolonego korzystania z Serwisu.

Użytkownicy pragnący wykorzystać treści zawarte w Serwisie do celów innych niż wyżej wymienione, proszeni są o kierowanie próśb na adres enquiries@princes.co.uk.

12. Łącza zewnętrzne

Łącza odsyłające do innych stron i zasobów zarządzanych przez strony trzecie są udostępniane jedynie w celach informacyjnych. Princes nie ma kontroli nad tymi zasobami i nie ponosi za nie odpowiedzialności; nie odpowiada także za możliwe straty i szkody powstałe na skutek ich wykorzystania.

13. Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia wynikłe z odwiedzin w Serwisie lub z nimi powiązane podlegają jurysdykcji angielskich sądów. Do niniejszego regulaminu stosują się angielskie przepisy prawne.

14. Znaki towarowe

PRINCES, NAPOLINA, FARROWS, CROSSE & BLACKWELL, SHIPPAM’S, CRISP ’N DRY, COOKEEN, MAZOLA, VIER DIAMANTEN, AQUA-PURA, JUCEE, REAL, TREX, OCEAN SPRAY, WIELKOPOLSKI and PURA ORGANIC OIL są znakami towarowymi Princes lub spółek stowarzyszonych (w ramach spółki joint venture lub w inny sposób), bądź też są wykorzystywane na mocy licencji przez Princes, członka grupy Princes lub spółkę stowarzyszoną (w ramach spółki joint venture lub w inny sposób).

FLORA jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Unilever i jego użycie wymaga licencji.

OLIVIO jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Unilever i jego użycie wymaga licencji.

Branston jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Premier Foods Group Limited i jego użycie wymaga licencji.

Batchelors jest zastrzeżonym znakiem towarowym Premier Foods Group Limited i jego użycie wymaga licencji.

15. Zmiany

Princes może w dowolnej chwili dokonać zmiany regulaminu przez wprowadzenie zmian na niniejszej stronie. Użytkownik powinien ją okresowo odwiedzać, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami, które go obowiązują. Niektóre postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zastąpione postanowieniami lub ogłoszeniami zamieszczonymi w innych częściach Serwisu.

16. Wątpliwości użytkowników

Wszelkie wątpliwości dotyczące treści zamieszczonych w Serwisie należy kierować na adres enquiries@princes.co.uk.

Dziękujemy za skorzystanie z Serwisu.

Zasady dozwolonego korzystania z serwisu

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich użytkownik może korzystać z serwisu www.princesgroup.com (zwanego dalej „Serwisem”). Obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników i gości Serwisu.

Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad dozwolonego wykorzystania, które uzupełniają regulamin serwisu.

Serwisem zarządza grupa Princes Limited (zwana dalej „Princes”), zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02328824, z oficjalną siedzibą pod adresem: Sixth Floor, Royal Liver Buildings, Pier Head, Liverpool L3 1NX, UK. Główny adres handlowy grupy to: Sixth Floor, Royal Liver Buildings, Pier Head, Liverpool L3 1NX, UK. Numer VAT: 319601958.

1. Niedozwolone użycie

Z Serwisu można korzystać jedynie w celach zgodnych z prawem. Zakazane jest jego użycie:

(a) w sposób, który łamie obowiązujące prawa i przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe;
(b) w sposób nielegalny lub oparty na oszustwie i taki, którego celem lub skutkiem jest złamanie prawa lub oszustwo;
(c) w celu skrzywdzenia lub próby skrzywdzenia w jakikolwiek sposób osoby nieletniej;
(d) do wysyłania, świadomego odbierania, zamieszczania i pobierania wszelkich treści niezgodnych ze standardami zawartości;
(e) do przekazywania lub wysyłania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, ani też innych podobnych form oferowania usług (spam);
(f) do świadomego przekazywania danych, przesyłania lub zamieszczania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, bomby logiczne, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware i adware, a także inne podobne szkodliwe programy lub kody komputerowe mające zakłócić pracę oprogramowania lub sprzętu.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

(a) reprodukował, powielał, kopiował, ani sprzedawał żadnej części Serwisu w sposób łamiący postanowienia zawarte w regulaminie serwisu;
(b) korzystał bez uprzedniej autoryzacji, ingerował, uszkadzał lub zakłócał działania:
(i) jakiejkolwiek części Serwisu;
(ii) jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w których zlokalizowany jest Serwis;
(iii) oprogramowania wykorzystywanego przy udostępnianiu Serwisu; ani też
(iv) sprzętu, sieci lub oprogramowania, których właścicielem jest, lub z których korzysta, osoba trzecia.

2. Usługi interaktywne

Princes może okresowo udostępniać w Serwisie usługi interaktywne, w tym, bez ograniczeń:
(a) czatroomy,
(b) tablice ogłoszeń.
(zwane dalej „Usługami interaktywnymi”).

Ilekroć Serwis udostępnia Usługi interaktywne, podaje jasne informacje dotyczące rodzaju oferowanej usługi, a także określa, czy dana usługa jest moderowana, a jeśli tak, to w jaki sposób (np. czy moderowana jest przez człowieka czy automat).

Princes zobowiązuje się dołożyć starań, by oszacować możliwe czynniki ryzyka płynące ze strony osób trzecich przy korzystaniu przez użytkowników (a w szczególności dzieci) z Usług interaktywnych oferowanych przez Serwis, a także w każdym przypadku zdecydować, czy w świetle tego ryzyka konieczna jest moderacja danej usługi (a jeśli tak, to jakiego rodzaju). Princes nie ma jednak obowiązku nadzorować, monitorować ani moderować oferowanych w Serwisie Usług interaktywnych i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za ewentualne straty i szkody powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z Usług interaktywnych z naruszeniem standardów zawartości, bez względu na to, czy dana usługa podlega moderacji, czy też nie.

Korzystanie z oferowanych przez Serwis Usług interaktywnych przez osoby nieletnie wymaga zgody rodzica lub opiekuna. Rodziców, którzy udzielają swoim dzieciom zgody na korzystanie z Usług interaktywnych, zachęcamy do podjęcia z nimi rozmowy o bezpieczeństwie w sieci, ponieważ moderacja nie zawsze jest niezawodna. Osobom nieletnim korzystającym z Usług interaktywnych należy uświadomić związane z nimi ryzyko.

Jeżeli Usługa interaktywna jest moderowana, zazwyczaj podane są dane kontaktowe moderatora na wypadek zaistnienia obaw lub trudności.

3. Standardy zawartości

Niniejsze standardy dotyczą treści zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników (zwanych dalej „Treściami”), a także związanych z nimi usług interaktywnych.

Konieczna jest zgodność zarówno z duchem, jak i literą poniższych standardów. Stosują się one zarówno do poszczególnych części zamieszczanych Treści, jaki i do ich całości.

Zamieszczane treści muszą:
(a) być zgodne z prawdą (kiedy stwierdzają fakty);
(b) wyrażać szczere przekonanie (kiedy opisują opinie);
(c) być zgodne z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii lub w kraju, z którego są przesyłane.

Zamieszczane materiały nie mogą:

(a) zawierać treści zniesławiających inne osoby;
(b) zawierać treści obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych i podburzających do nienawiści;
(c) promować niedwuznacznych treści erotycznych;
(d) nawoływać do przemocy;
(e) promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
(f) naruszać praw autorskich, bazy danych lub znaku towarowego innych osób;
(g) wprowadzać w błąd innych osób;
(h) być wynikiem działań łamiących obowiązek prawny wobec osób trzecich, na przykład obowiązek wynikający z umowy lub zobowiązanie do zachowania poufności;
(i) promować działań niezgodnych z prawem;
(j) zawierać gróźb, naruszać lub łamać prywatności innych osób, czy też powodować w nich dyskomfortu czy niepotrzebnego niepokoju;
(k) potencjalnie dręczyć, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub dokuczać innym osobom;
(l) służyć do podszywania się pod inne osoby lub fałszywego przedstawiania własnej tożsamości lub związku z innymi osobami;
(m) sprawiać wrażenia, że ich źródłem jest Princes, jeżeli nie jest to zgodne z rzeczywistością;
(n) głosić, promować lub wspierać czynów niezgodnych z prawem takich, jak (dla przykładu) naruszenie praw autorskich lub nadużycie komputerowe.

4. Zawieszenie i zablokowanie dostępu

Princes ustala, wedle własnego uznania, czy w trakcie korzystania użytkownika z Serwisu nastąpiło naruszenie niniejszego regulaminu. Jeżeli takie naruszenie miało miejsce, Princes może podjąć kroki, które uzna za słuszne.

Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi poważne naruszenie regulaminu określającego zasady korzystania z Serwisu i może skutkować jednym z następujących działań:

(a) natychmiastowym, stałym lub czasowym zablokowaniem dostępu do Serwisu;
(b) natychmiastowym, stałym lub czasowym usunięciem wpisów i materiałów zamieszczonych przez użytkownika w Serwisie;
(c) udzieleniem napomnienia;
(d) wszczęciem postępowania sądowego mającego na celu wyegzekwowanie zwrotu kosztów (między innymi, choć nie tylko, rozsądnych kosztów administracyjnych i sądowych) wynikających z naruszenia regulaminu;
(e) dalszym postępowaniem sądowym przeciwko użytkownikowi;
(f) ujawnieniem w miarę konieczności takich informacji organom porządku publicznego.

Princes zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie zasad dozwolonego korzystania z Serwisu. Działania takie nie podlegają ograniczeniom; Princes może również podjąć dowolne inne kroki, które uzna za słuszne.

5. Zmiany zasad dozwolonego korzystania z Serwisu

Princes może w dowolnej chwili dokonać zmiany zasad dozwolonego korzystania z Serwisu przez wprowadzenie zmian na niniejszej stronie. Użytkownik powinien ją okresowo odwiedzać, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami, które go prawnie obowiązują. Niektóre postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zastąpione postanowieniami lub ogłoszeniami zamieszczonymi w innych częściach Serwisu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Grupa Princes Foods B.V. szanuje Państwa prywatność i dokłada starań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszej witryny internetowej (niezależnie od miejsca, w którym Państwo z niej korzystacie) oraz jakie są Państwa prawa do prywatności i w jaki sposób są one chronione przez przepisy prawne.

  1. WAŻNE INFORMACJE ORAZ KIM JESTEŚMY
  2. PAŃSTWA DANE, KTÓRE GROMADZIMY
  3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
  4. KLIENCI I DOSTAWCY
  5. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
  6. UJAWNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  7. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE
  8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  9. PRZECHOWYWANIE DANYCH
  10. JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

1. Ważne informacje oraz kim jesteśmy

Cel niniejszej polityki prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób Grupa Princes gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, w tym dane, które mogą Państwo podawać za pośrednictwem tej witryny.

Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci, a dane dotyczące dzieci nie są gromadzone w świadomy sposób. W przypadku specjalnych kampanii, konkursów czy promocji skierowanych do dzieci dołożymy starań w celu uzyskania koniecznych zgód rodziców lub opiekunów prawnych oraz określimy dodatkowe zasady polityki prywatności szczegółowo wyjaśniające, w jaki sposób i w jakich celach takie dane są wykorzystywane.

Zalecamy zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności oraz innymi zasadami dotyczącymi prywatności i rzetelności przetwarzania udostępnianymi przez nas w przypadku, kiedy będziemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe, tak aby mieli Państwo pełną wiedzę na temat tego, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy Państwa dane. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia pozostałe informacje, ale ich nie zastępuje.

Administrator danych

Grupa Princes składa się z różnych podmiotów prawnych, które zostały przedstawione tutaj. Te podmioty prawne posiadają lub licencjonują różne marki Grupy Princes, w tym między innymi Princes, Napolina, Cookeen, Crisp n Dry, Mazola, Crosse and Blackwell, Aqua-Pura, Trex, Branston (licencja) Batchelors (licencja), Farrows, Flora (licencja), Hungerbreaks, Jucee, Olivio (licencja), Shippams, Vier Diamanten i Wielkopolski.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona w imieniu Grupy Princes, w związku z czym, za każdym razem, kiedy w niniejszej polityce prywatności użyte są terminy „Princes”, „my”, „nam” lub „nasze”, odnoszą się one do odpowiedniej spółki należącej do Grupy Princes, odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych. Princes Foods B.V. jest administratorem danych oraz odpowiada za niniejszą witrynę internetową.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (DPO) odpowiedzialnego za odpowiadanie na pytania w związku z niniejszą polityką prywatności. W razie pytań do niniejszej polityki prywatności, w tym kwestii dotyczących korzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z DPO na poniższy adres: Alicia Brooks, dpo@princes.co.uk lub przekazanie wiadomości za pośrednictwem strony z danymi kontaktowymi przez wypełnienie formularza i wyjaśnienie, czego dotyczy sprawa.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, powinny wysyłać wiadomości za pośrednictwem rodziców lub opiekuna prawnego (lub innego prawnego przedstawiciela). Odpowiedź również zostanie wysłana do rodzica lub opiekuna.

Mają Państwo prawo w każdym czasie złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie dotyczące ochrony danych. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli przed przedstawieniem sprawy organom umożliwią nam Państwo odniesienie się do problemu, w pierwszej kolejności kontaktując się z nami.

Zmiany w polityce prywatności oraz Państwa obowiązek o informowaniu nas o zmianach

Niniejsza wersja pochodzi z dnia 20 maja 2018 r.

Bardzo ważne jest dla nas, aby Państwa dane będące w naszym posiadaniu były prawidłowe i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach w Państwa danych osobowych podczas trwania wzajemnych stosunków.

Odnośniki do stron osób trzecich

Na niniejszej witrynie internetowej mogą się znajdować odnośniki, wtyczki i aplikacje osób trzecich. Klikanie w takie odnośniki oraz aktywowanie takich połączeń może umożliwiać osobom trzecim gromadzenie Państwa danych lub dostęp do nich. Nie kontrolujemy witryn internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Przy opuszczaniu naszej witryny internetowej zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności dotyczącą każdej odwiedzanej przez Państwa witryny.

2. Państwa dane, które gromadzimy

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których możliwe jest zidentyfikowanie tej osoby. Nie zaliczają się do nich dane nieokreślające tożsamości osoby (dane anonimowe).

Gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i przekazujemy różnego rodzaju Państwa dane osobowe, które podzieliliśmy na poniższe kategorie:

Ponadto gromadzimy, wykorzystujemy i przekazujemy Dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, do dowolnych celów. Dane zbiorcze mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale zgodnie z prawem nie są uważane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają w pośredni ani bezpośredni sposób Państwa tożsamości.

Nie gromadzimy Szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak rasa czy pochodzenie etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, życie płciowe, orientacja seksualna, opinie polityczne, przynależność do związków zawodowych, informacje o stanie zdrowia czy dane genetyczne i biometryczne) chyba że jest to wymagane do rozpatrzenia reklamacji usług klienta, o której nas powiadomiłeś. Nie gromadzimy również informacji o wyrokach sądowych ani wykroczeniach.

Nieudostępnienie danych osobowych

W przypadku, kiedy do gromadzenia Państwa danych osobowych zobowiązują nas przepisy prawa lub postanowienia zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie udostępnią nam takich danych, możemy nie być w stanie zrealizować umowy, którą z Państwem zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć (na przykład jeśli wygrali Państwo promocję lub konkurs internetowy i potrzebujemy Państwa danych osobowych w celu przekazania nagrody). O takich sytuacjach będziemy Państwa każdorazowo informować.

3. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Stosujemy różne metody gromadzenia Państwa danych, takie jak, między innymi:

4. Klienci i dostawcy

Zdecydowana większość danych przekazywanych pomiędzy nami a naszymi klientami i dostawcami dotyczy kwestii biznesowych, jednak wymiana ta może też dotyczyć pewnych danych osobowych. Takie dane osobowe mogą nam być przekazywane bezpośrednio przez pracowników, wykonawców i kontrahentów naszych klientów i dostawców lub przez firmę klienta lub dostawcy. Określamy takie dane jako Dane referencyjne, obejmujące imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe, umożliwiające nam zarządzanie umowami i stosunkami z klientami i dostawcami. Na wypadek sytuacji nagłych, na przykład zagrażających bezpieczeństwu lub integralności produktów, przechowujemy dane do kontaktu poza godzinami pracy z pracownikami oraz wykonawcami i kontrahentami naszych klientów i dostawców, aby móc zareagować w nagłych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i integralności produktów lub w razie innych, nagłych zagrożeń.

5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Korzystamy z Państwa danych osobowych wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Najczęściej korzystamy z Państwa danych osobowych w poniższych sytuacjach:

Zasadniczo nie traktujemy zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych inaczej niż w związku z wysyłaniem bezpośrednich wiadomości marketingowych osób trzecich w postaci maila lub wiadomości tekstowej. Mają Państwo prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie treści marketingowych,powiadamiając nas o tym.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Poniżej przedstawiamy opis wszystkich sposobów planowanego wykorzystania Państwa danych osobowych oraz odpowiednie podstawy prawne dla poszczególnych sposobów wykorzystania. Tam, gdzie to stosowne, określamy również nasz uzasadniony interes.
Cel/Działanie Rodzaj danych Podstawa prawna, w tym podstawa dla uzasadnionego interesu
Zarządzanie naszymi relacjami z Państwem, to znaczy:
(a) powiadamianie Państwa o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności;
(b) zwracanie się do Państwa z prośbą o wystawienie opinii lub wypełnienie ankiety.
(c) Odpowiadanie na problem obsługi klienta lub reklamację
(a) Identyfikacyjne;
(b) kontaktowe;
(c) profilowe;
(d) treści marketingowe i komunikacja.
(e) specjalne kategorie danych odnoszących się do danych medycznych lub medycznych (które są związane z konkretną kwestią obsługi klienta)
(a) Realizacja umowy z Państwem;
(b) wypełnienie obowiązku prawnego (w tym potencjalnie ustanowienie lub obrona roszczenia prawnego);
(c) wymaga tego nasz uzasadniony interes (aktualizacja naszych rejestrów i badanie sposobów wykorzystania naszych produktów przez klientów);
(d) za Państwa zgodą.
Aby umożliwić Państwu udział w losowaniu nagród lub konkursie lub umożliwić wypełnienie ankiety (a) Identyfikacyjne;
(b) kontaktowe;
(c) profilowe;
(d) użytkowe;
(e) treści marketingowe i komunikacja.
(a) Realizacja umowy z Państwem;
(b) wymaga tego nasz uzasadniony interes (badanie sposobu wykorzystania naszych produktów/usług przez klientów w celu ich rozwoju i rozwoju naszej działalności).
(c) za Państwa zgodą.
W celu zarządzania i ochrony naszej działalności i niniejszej witryny internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, utrzymanie systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych). (a) Identyfikacyjne;
(b) kontaktowe;
(c) techniczne.
(a) Wymaga tego nasz uzasadniony interes (prowadzenie działalności, zapewnienie usług administracyjnych i IT, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji Grupy);
(b) wypełnienie obowiązku prawnego;
Wykorzystanie danych analitycznych w celu usprawnienia naszej witryny internetowej, produktów, treści marketingowych, relacji z klientem i doświadczenia klienta. (a) Techniczne;
(b) użytkowe.
Wymaga tego nasz uzasadniony interes (zdefiniowanie typów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizacja naszej witryny internetowej, rozwój naszej działalności oraz informowanie o naszej strategii marketingowej).
Przesyłanie Państwu sugestii i rekomendacji odnośnie do produktów, które mogą Państwa zainteresować. (a) Identyfikacyjne;
(b) kontaktowe;
(c) techniczne.
(d) użytkowe;
(e) profilowe.
(a) Wymaga tego nasz uzasadniony interes (rozwój produktów/usług oraz rozwój naszej działalności).
(b) za Państwa zgodą.
Klienci i dostawcy
Zarządzanie naszą umową z Państwem. (a) Identyfikacyjne;
(b) kontaktowe;
(a) Realizacja umowy z Państwem;
(b) wypełnienie obowiązku prawnego;
(c) testowanie naszych systemów komputerowych.

Marketing

Dokładamy starań celem umożliwienia Państwu dokonywania wyboru w zakresie pewnych sposobów wykorzystania danych osobowych, szczególnie w związku z marketingiem i reklamą. Wprowadziliśmy następujące mechanizmy administrowania danymi osobowymi:

Nasze oferty promocyjne

Możemy używać Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, technicznych, użytkowych i profilowych do określania, czego mogliby Państwo chcieć lub potrzebować lub co mogłoby Państwa zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa stosowne (nazywamy to marketingiem).

Będą Państwo otrzymywać treści marketingowe od nas, jeśli poprosili Państwo o informacje od nas lub jeśli udostępnili nam Państwo swoje dane przy okazji udziału w konkursie lub promocji, pod warunkiem, że każdorazowo wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji.

Odmowa otrzymywania plików cookie

Mają Państwo możliwość wprowadzenia w przeglądarce ustawień tak, aby nie otrzymywać żadnych lub niektórych plików cookie lub aby otrzymywać powiadomienia, jeśli witryna internetowa umieszcza lub wykorzystuje pliki cookie. W przypadku dezaktywowania lub zablokowania plików cookie niektóre części niniejszej witryny internetowej mogą być niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas plikach cookie można uzyskać tutaj

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je gromadzimy, chyba że uznamy za zasadne użycie ich do innych celów zgodnych z celem pierwotnym.

Proszę pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody zgodnie z powyższymi zasadami, o ile jest to wymagane lub dopuszczalne prawem.

6. Ujawnianie Państwa danych osobowych

Możemy być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych stronom wskazanym poniżej do celów określonych powyżej.

Od wszystkich osób trzecich wymagamy przestrzegania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Nie zezwalamy zewnętrznym usługodawcom na wykorzystanie Państwa danych osobowych do własnych celów, a jedynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych do określonych celów, zgodnie z naszymi wskazówkami.

7. Transfery międzynarodowe

W razie transferu Państwa danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (które obejmuje Wielką Brytanię po wystąpieniu z Unii Europejskiej) podejmujemy stosowne środki w celu zapewnienia takiego samego poziomu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

8. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia przypadkowej utraty Państwa danych oraz nieuprawnionego dostępu do, wykorzystania, zmiany lub ujawnienia Państwa danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp pracowników, agentów, kontrahentów i innych osób trzecich do Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum. Osoby te będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie oraz są zobowiązane do zachowania ich poufności.

Wdrożyliśmy stosowne procedury na wypadek podejrzenia naruszenia danych osobowych oraz poinformujemy Państwa i stosowny organ regulacyjny o naruszeniu, jeśli będziemy do tego zobowiązani zgodnie z prawem.

9. Przechowywanie danych

Jak długo będą wykorzystywane moje dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak to jest konieczne do zrealizowania celów, do których zostały zebrane, w tym w celu wypełnienia obowiązków prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. W niektórych wypadkach możemy anonimizować Państwa dane osobowe (tak, aby nie można ich było powiązać z Państwem) do celów badawczych lub statystycznych. W takim wypadku możemy z nich korzystać przez czas nieokreślony, bez powiadamiania Państwa o tym.

10. Jakie prawa Państwu przysługują

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych na mocy przepisów o ochronie danych osobowych:

W celu wykonania powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

Dostęp do Państwa danych osobowych (podobnie jak wykonanie pozostałych praw) jest bezpłatny. Możemy jednakże nałożyć uzasadnioną opłatę, jeśli Państwa żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione, powtarza się lub jest niewspółmierne. Zamiennie możemy w powyższych okolicznościach odmówić wykonania Państwa żądania.

Czego możemy od Państwa potrzebować

Możemy wymagać od Państwa podania informacji potwierdzających Państwa tożsamość oraz prawo dostępu do Państwa danych osobowych (jak również wykonania pozostałych praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapobieganie ujawnianiu danych osobowych nieuprawnionym osobom. Możemy również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji w związku z żądaniem, aby przyspieszyć udzielenie odpowiedzi przez nas.

Termin na udzielenie odpowiedzi

Dokładamy starań, aby odpowiadać na uzasadnione żądania w terminie jednego miesiąca. Może się zdarzyć, że termin ten ulegnie wydłużeniu, jeśli Państwa żądanie jest szczególnie złożone lub jeśli wnoszą Państwo szereg żądań. W takim wypadku poinformujemy Państwa i będziemy na bieżąco powiadamiać o stanie sprawy.

Princes Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii; Princes Foods B.V. z siedzibą w Holandii i dwoma europejskimi oddziałami (Princes France z siedzibą we Francji i Princes Polska z siedzibą w Polsce); Edible Oils Limited (z siedzibą w Wielkiej Brytanii)